1. Điền ID lớp học được cung cấp bởi giáo viên.
2. Điền tên của bạn
3. Chọn Small Classroom.
4. Chọn vai trò của bạn là student.
5. Nhấp Join to enter the classroom.

Eduma offers small classes on the following platforms.