1. Điền ID lớp học được cung cấp bởi giáo viên.
2. Điền tên của bạn
3. Chọn Small Classroom.
4. Chọn vai trò của bạn là student.
5. Nhấp Join để vào lớp học.

Eduma cung cấp lớp học nhỏ trên các nền tảng sau.