1. Điền tên lớp học được cung cấp bởi giáo viên.
  2. Chọn lớp học nhỏ.
  3. Chọn vai trò của bạn là Học viên hoặc Giáo viên.
  4. Nhấp Tham gia để vào lớp học.

Eduma cung cấp lớp học nhỏ trên các nền tảng sau.