0%
0

LISTENING LEVEL TEST

Giới thiệu về Bài kiểm tra Nghe

  • Có sáu phần trong bài kiểm tra nghe này và bốn câu hỏi cho mỗi phần.
  • Bạn có thể nghe các bản ghi nhiều lần nếu cần. Tuy nhiên, bạn không nên nghe nhiều hơn ba lần. Bài kiểm tra ở đây để tìm mức độ nghe tự nhiên của bạn. Tốt nhất, bạn chỉ nên nghe một hoặc hai lần.
  • Bạn sẽ nhận được kết quả của mình sau khi bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi.

Vui lòng nhập thông tin cá nhân để tiếp tục làm bài thi. Eduma English cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Kết quả kiểm tra sẽ được gửi cho bạn qua email. Vì vậy, vui lòng nhập thông tin chính xác!

1 / 24

1. Where is the woman from?

2 / 24

2. The woman says that you can travel from Croatia to Germany in two hours by _________.

3 / 24

3. What does the man think?

4 / 24

4. What does the woman think of the man’s mistake?

5 / 24

5. What are they looking at?

6 / 24

6. Who is the person they’re looking at?

7 / 24

7. The woman thinks the man’s uncle _________.

8 / 24

8. Why doesn’t the man see his uncle very much?

9 / 24

9. Where is this conversation taking place?

10 / 24

10. What problem does the man mention?

11 / 24

11. When the man tells the woman that she can’t have salmon, she is _________.

12 / 24

12. What does the man do?

13 / 24

13. The woman _________.

14 / 24

14. The woman _________.

15 / 24

15. Why is the man surprised?

16 / 24

16. Which is true about the woman?

17 / 24

17. Where are the speakers?

18 / 24

18. What does the woman do?

19 / 24

19. Why is the product which the man bought now ruined?

20 / 24

20. What does the man do?

21 / 24

21. How does the woman feel?

22 / 24

22. How does the man act?

23 / 24

23. Which is true of the person they’re talking about?

24 / 24

24. What does the man decide to do?

Your score is

The average score is 0%

Chia sẻ kết quả kiểm tra của bạn với bạn bè của bạn!

Facebook
0%