Test trình tiếng Anh Khoá học 4 Kỹ năng

Chúng bao gồm tất cả các cấp độ từ người mới bắt đầu (A1) đến thành thạo (C2) theo thứ tự ngẫu nhiên. Bạn sẽ nhận được điểm của bạn khi kết thúc.

Bạn đã sẵn sàng thực hiện bài test trình?

Bài kiểm tra nghe

Bắt đầu miễn phí

Kiểm tra từ vựng

Bắt đầu miễn phí

Kiểm tra ngữ pháp

Bắt đầu miễn phí