Tag Archives: dịch vụ và báo cáo sau khoá đào tạo; Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.